Ek Sınav Hakkı

 

Azami öğrenim sürelerini dolduran (2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı girişli öğrenciler için) son sınıf öğrencilerinin ek sınav haklarını kullanmak için dilekçelerini en geç 04.07.2019 tarihinde mesai bitimine kadar Mucur Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri birimine teslim etmeleri gerekmektedir 

Ek sınav hakkından, azami öğrenim süresini dolduran ve henüz mezun olmayan öğrenciler yararlanabilecektir. (Azami Öğrenim Süresini Dolduran Öğrenci Listesi ekte sunulmuştur.)

Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliğimiz gereği, azami öğrenim süresini dolduran öğrencilere, başarısız oldukları tüm dersler için iki ek sınav hakkı verilir. (Yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıda belirtilmiştir.)

Ek sınav takvimi aşağıda belirtilmiştir.

FAALİYETLER

Başlama Tarihi

       Bitiş Tarihi   

İlan Verilmesi

01 Temmuz 2019

Sınav Başvuru (Şahsen Yapılacaktır.)

02 Temmuz 2019     04 Temmuz 2019

1. Ek Sınavın Yapılması

08 Temmuz 2019

    12 Temmuz 2019

1. Ek Sınav Sonuçlandırma Son Gün

16 Temmuz 2019  

2. Ek Sınavın Yapılması

22 Temmuz 2019

    26 Temmuz 2019

2. Ek Sınav Sonuçlandırma Son Gün

30 Temmuz 2019

ÜNİVERSİTEMİZ ÖNLİSANS, LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ' nde  eğitim-öğretim süresi ve ek sınavlara ilişkin ilgili mevzuat şu şekildedir:

Eğitim-Öğretim Süresi

MADDE 8 – (Değişik:RG-25/3/2016-29664)

(1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Bu süreler sonunda, eğitimini tamamlayamayanlar için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süresi sonunda, hiç almadığı ve/veya alıp da devam koşulunu yerine getirmediği için yarıyıl/yılsonu sınav hakkı elde edemediği ders sayısı altı ve daha fazla olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.
b) Azami öğrenim süresi sonunda, (a) bendi kapsamı dışında kalan son dönem/sınıf öğrencilerine, devam koşulunu yerine getirerek başarısız oldukları tüm dersler için ders sayısına bakılmaksızın iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda; mezun olması için başarması gereken ders sayısını; hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, en az iki, en fazla beş derse indiren veya devam yükümlülüğünü yerine getirmediği bir dersi kalan öğrencilere üç yarıyıl ek süre verilir, en fazla beş derse indiremeyen öğrencilerin ise Üniversite ile ilişiği kesilir.
c) Azami öğrenim süresi sonunda ek sınav hakkını kullanmadan, mezun olması için başarması gereken toplam ders sayısı; hiç almadığı ve devam koşulunu yerine getirmediği dersler de dâhil olmak üzere, en az iki, en fazla beş olan veya devam yükümlülüğünü yerine getirmediği bir dersi kalan ve ek sınav haklarını kullanmayacağını yazılı olarak beyan eden son dönem/sınıf öğrencilerine, dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan kurumlarda iki öğretim yılı) ek süre verilir.

ç) (b) ve (c) bentleri uyarınca verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğü yerine getirilememiş bir dersi kalan veya devam yükümlülükleri yerine getirilmiş olsa dahi birden fazla başarısız dersi olan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

  1. d) Azami öğrenim süresi sonunda veya (b) ve (c) bentleri uyarınca verilen ek süreler sonunda; mezuniyet için devam yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak kaydıyla bir dersi olan öğrencilere sınırsız olarak sınavlara katılma hakkı tanınır.

(2) Sınırsız sınav hakkı kullanma durumuna gelen öğrenci, katkı payı/öğrenim ücretini ödemeye devam eder. Ancak bu öğrenci sınav hakları dışındaki öğrencilik haklarından yararlanamaz. Açılan sınavlara üst üste ya da aralıklı olarak toplam üç öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin bu süreleri öğrenim süresinden sayılır.

(4) Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Bu süre öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

 

Ekli Belgeler

Ek sınav hakkı verilecek öğrenci listesi için tıklayınız.

Ek sınav dilekçesi için tıklayınız.