İÇ KONTROL SİSTEM SÜRECİ

 

İÇ KONTROL SİSTEMİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

İç Kontrol Nedir?

Kamuda İç Kontrol

 

İÇ KONTROL MEVZUATI

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Genelgesi (BUMKO 02.12.2013/10775)

Kamu İç Kontrol Standartları Genel Yazı (BUMKO 04.02.2009 - 4005/1205)

Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Plan Rehberi

Kamu İç Kontrol Standartları Tablosu

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Çalişma Esas ve Usulleri Hakkinda Yönerge

 

Kontrol Sistemi Tanıtım Broşürü

Kamu İç Kontrol Standartları Kitapçık

Mucur Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

Mucur Meslek Yüksekokulu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Gerçekleştirme Raporu

Mucur Meslek Yüksekokulu Personel Görev Yetkileri Formu

 

2019 yılı (KİDR) Birim İç Değerlendirme Raporu

2019 yılı (KİDR) Birim Performans Göstergeleri